Privacyverklaring & Disclaimer

www.altijdmama.com Is mijn persoonlijke blog. Iedere bezoeker waardeer ik dan ook enorm! En daarom laat ik je graag weten hoe ik werk en op welke manier ik omga met persoonsgegevens. Mocht je na het lezen nog vragen hebben dan mag je me altijd een berichtje sturen!

Privacy verklaring

AltijdMama is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
altijdmama.blog@hotmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

AltijdMama verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je een reactie plaatst op een van mijn blogs of wanneer je me een e-mail stuurt of mijn contactformulier gebruikt:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via altijdmama.blog@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

AltijdMama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van mijn blogs aan degene die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

AltijdMama neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

AltijdMama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AltijdMama verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AltijdMama gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve de cookies die door WordPress zelf worden geplaatst. Meer over hun cookie beleid vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AltijdMama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar altijdmama.blog@hotmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AltijdMama wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

AltijdMama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via altijdmama.blog@hotmail.com .

Rubriek “De bevalling van…”

Alle gegevens zoals naam, leeftijd, woonplaats en foto’s in de rubriek “De bevalling van…” zijn met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie gepubliceerd. Zij zijn allen op de hoogte gebracht van bovenstaande privacy verklaring en zijn hiermee akkoord gegaan.

 

Disclaimer

Het gebruik van informatie op www.altijdmama.com is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mijzelf. Ik behoud het recht voor om blogs te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

AltijdMama streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel stel ik het op prijs als je mij hierover informeert, zodat ik dit waar mogelijk kan aanpassen.

Links

AltijdMama kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ik heb géén invloed op deze websites en ben dan ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. AltijdMama aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan en is onder geen beding verantwoordelijk voor de verwerking én bescherming van jouw persoonsgegevens op deze websites.